Verkkopedagogiikka I -verkkokurssi

Kurssin laajuus työmäärältään on (arviolta) 1 opintoviikon mittainen. Se käsittää 4-5 verkkotapaamista erikseen sovittavista aiheista, 1-2 tieteelliseen artikkeliin tutustumista ja referoimista ja oman verkkokurssin suunnittelua.

Kurssi pyrkii lähestymään verkko-opetusta ja -ohjausta neljän verkko-oppimisen teoreettisen lähestymistavan (teorian) kautta:

  • Yhteisöllinen tiedon rakentaminen, hajautettu kognitio ja jaettu asiantuntijuus
  • Scaffold - tuettu oppiminen; lähikehityksen vyöhyke
  • Reflektio
  • Verkko-opetuksen rajoja: kognitiivinen kuormitus, multitasking

Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin verkko-opetuksen työkaluihin osallistujien tarpeiden ja osaamisten mukaan:

  • Wiki-tekniikka
  • Blogi-tekniikka
  • Mindtools (Käsitekartat, miellekartat)
  • verkkokonferenssi-tekniikat, mm. Adoben Connect Pro, Skype, ...

Kurssin rakentamista helpottaa verkko-opetusta koskevan osaamistarkoituksen tarkempi analysointi ja omien haasteiden esille tuominen. Osuvinta olisi, jos samanaikaisesti joko on suunnittelemassa tai jopa toteuttamassa omaa verkkokurssia.

Kurssin ohjaajana toimii Viikin normaalikoulusta Ari Myllyviita, eNorssin verkko-opetuksen koordinaattori.

Kts. myös Yhteisöllisen median verkkokurssi.

Toteutettu keväällä 2013 .

Päivitetty 26.5.2013